Tuesday, July 27, 2010

از سخنان عیسی مسیح به روایت انجیل مرقس


مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند
بسیاری به نام من آمده خواهند گفت
من او هستم
و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت

...
اما در آن روزها
بعد از آن مصیبت ها
آفتاب تاریک خواهد شد
و ماه دیگر نخواهد درخشید
ستاره ها از آسمان فرو خواهند ریخت
و نیروهای آسمان متزلزل خواهد شد
آن وقت پسر انسان را خواند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها
می آید
او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد
...
پس بیدار باشید
چون نمیدانید که صاحب خانه کی می آید
...
بیدار باشید

No comments: